Vendime datë 20.12.2021

VENDIM Nr. 412, Datë 20.12.2021PËR CAKTIMIN E ANËTARIT  TË  KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE
VENDIM Nr. 413, Datë 20.12.2021PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË
VENDIM Nr. 414, Datë 20.12.2021PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR 207, DATË 18.06.2021, “PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHË ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
VENDIM Nr. 415, Datë 20.12.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATËT QË KANË KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT