Vendime datë 14.01.2022

VENDIM
Nr.01, datë 14.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.02, datë 14.01.2022
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES VITJUNA MATA
VENDIM
Nr.03, datë 14.01.2022
PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
VENDIM
Nr.04, datë 14.01.2022
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 228, DATË 13.07.2021, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS”
VENDIM
Nr.05, datë 14.01.2022
PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
VENDIM
Nr.06, datë 14.01.2022
PËR CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE NË PROCEDIMIN DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT ………. DHE MAGJISTRATIT ………..
VENDIM
Nr.07, datë 14.01.2022
PËR MIRATIMIN E PENSIONIT TË PARAKOHSHËM DHE DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PROKUROR, TË Z. PETRIT BICA