Vendime datë 24.01.2022

VENDIM
Nr.08, datë 24.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.09, datë 24.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.10, datë 24.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.11, datë 24.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.12, datë 24.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.13, datë 24.01.2022
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr.14, datë 24.01.2022
FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË PROKURORË, TË CILËT DO TË DIPLOMOHEN NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË 2022
VENDIM
Nr.15, datë 24.01.2022
HEDHJEN E SHORTIT DHE CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT PËR MAGJISTRATË PROKURORË, TË CILËT DO TË DIPLOMOHEN NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2022
VENDIM
Nr.16, datë 24.01.2022
PËR MIRATIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT TË KRITEREVE TË POSAÇME TË KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË
VENDIM
Nr.17, datë 24.01.2022
PËR CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR  KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR  POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 220, DATË 29.06.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË