Vendime datë 24.02.2022

VENDIM Nr.27, datë 24.02.2022PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.28, datë 24.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.29, datë 24.02.2022 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN FAHRIJE VATA, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KUKËS
VENDIM Nr.30, datë 24.02.2022 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”
VENDIM Nr.31, datë 24.02.2022 PËR RRËZIMIN E KËRKESËS PËR MASË DISIPLINORE NDAJ  MAGJISTRATIT FRANÇESK GANAJ, ME DETYRË PROKUROR NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LEZHË DHE NDAJ MAGJISTRATIT MILAN LASKAJ, ME DETYRË PROKUROR NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
VENDIM Nr.32, datë 24.02.2022 PËR MIRATIMIN E “STANDARTEVE TË ETIKËS DHE RREGULLAVE TË SJELLJES TË PROKURORIT”