Vendime datë 10.03.2022

Vendim nr 34 datë 10.03.2022PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 35 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 36 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 37 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 38 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 39 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 40 datë 10.03.2022 PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
Vendim nr 41 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 42 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 43 datë 10.03.2022 PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KUKËS
Vendim nr 44 datë 10.03.2022 PËR PLOTESIMIN E NJË VAKANCE TË PËRKOHSHME NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SHKALLËS SË PARË DIBËR, NËPËRMJET PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
Vendim nr 45 datë 10.03.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES IDA AHMETLLI
Vendim nr 46 datë 10.03.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ILIA BANO
Vendim nr 47 datë 10.03.2022 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN VIOLETA SHKURTA, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER
Vendim nr 48 datë 10.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR 207, DATË 18.06.2021, ”PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHË ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” I NDRYSHUAR