Vendime datë 28.03.2022

VENDIM Nr.52, datë 28.03.2022 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
VENDIM Nr.53, datë 28.03.2022 “PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.54, datë 28.03.2022PËR PLOTËSIMIN E POZICIONIT TË KËSHILLTARIT TË ETIKËS, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT
VENDIM Nr.55, datë 28.03.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT TË VEPRIMTARISË SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR VITIN 2021