Vendime datë 31.03.2022

VENDIM Nr.56, datë 31.03.2022PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
VENDIM Nr.57, datë 31.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR 207, DATË 18.06.2021, “PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHË ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” I NDRYSHUAR
VENDIM Nr.58, datë 31.03.2022 PËR MIRATIMIN E KOMENTEVE TË RAPORTIT TË VLERËSIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PROVIMIN E PRANIMIT NË FORMIMIN FILLESTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2022 -2023, PROFILI PROKUROR, TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
VENDIM Nr.59, datë 31.03.2022 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN DURIM BEDINI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KAVAJË
VENDIM Nr.60, datë 31.03.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT HYSEN AJASLLARI
VENDIM Nr.61,
datë 31.03.2022
PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT ME PËLQIM DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM PA PËLQIM NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DIBËR
VENDIM Nr.62, datë 31.03.2022 PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER