Vendime datë 22.04.2022

VENDIM Nr.71, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.72, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.73, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.74, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.75, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.76, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.77, datë 22.04.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
VENDIM Nr.78, datë 22.04.2022 PËR MIRATIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË MAGJISTRATIT ZOTIT THOMA JANO
VENDIM Nr.79, datë 22.04.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 228, DATË 13.07.2021, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS” I NDRYSHUAR
VENDIM Nr.80, datë 22.04.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KUDUSI SHAHU
VENDIM Nr.81, datë 22.04.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BAJRAM BREÇANI
VENDIM Nr.82, datë 22.04.2022 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT