Vendime datë 09.05.2022

Vendim Nr. 86, dt. 09.05.2022“PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
Vendim Nr. 87, dt. 09.05.2022“PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
Vendim Nr. 88, dt. 09.05.2022“PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
Vendim Nr. 89, dt. 09.05.2022“PËR KORRIGJIMIN  E GABIMEVE MATERIALE NË DISPOZITIVIN E VENDIMIT NR. 77, DATE 22.04.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
Vendim Nr. 90, dt. 09.05.2022“PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KAVAJË”
Vendim Nr. 91, dt. 09.05.2022“PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË”
Vendim Nr. 92, dt. 09.05.2022“PËR MIRATIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË MAGJISTRATIT  KUJTIM LULI”
Vendim Nr. 93, dt. 09.05.2022“PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES EGLANTINA SHEHU”
Vendim Nr. 94, dt. 09.05.2022“PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MARIOLA MËRTIRI”
Vendim Nr. 95, dt. 09.05.2022PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË PROKURORËVE
Vendim Nr. 96, dt. 09.05.2022“PËR MIRATIMIN E PROJEKT-BUXHETIT AFATMESËM TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËR VITIN 2023-2025 (FAZA PARË)”
Vendim Nr. 97, dt. 09.05.2022PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN KLEDIAN LLAHO