NJOFTIM PËR MEDIA Seanca plenare datë 19.05.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e enjte, më 19 maj 2022, mbledhjen plenare të radhës, në prezencë të 9 (nëntë) anëtarëve të Këshillit (në mungesë të zonjës Mirela Bogdani), si dhe në prani të përfaqësuesit të misionit OPDAT në Shqipëri.

Nën drejtimin e kreut të Këshillit Lartë të Prokurorisë, zotit Alfred Balla, mbledhja ka nisur me miratimin e procesverbalit të seancës plenare të datës 28.04.2022.

Më pas me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi pranimin e kërkesës dhe miratimin e qëndrimit në detyrë për zotin Pelivan Malaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Vlorë, deri në mbushjen e moshës 70 vjeç. Gjithashtu, bazuar në relacionin shpjegues të përgatitur po nga ky Komision, Këshilli vendosi të njoftojë fillimin e procedurave për plotësimin e një vakance të përkohshme, nëpërmjet procedurës së transferimit të përkohshëm me pëlqim, për një periudhë 6 (gjashtë) mujore, në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër.

Këshilli, bazuar në relacionin e paraqitur për shqyrtim nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës, vendosi shfuqizimin e vendimit të drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë sipas ankimit të adresuar nga prokurori Ilir Hoxha.

Në vijim, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, miratoi dy raporte për “Analizimin e aftësive profesionale të subjekteve të rivlerësimit”, specifikisht për subjektet e rivlerësimit, prokurorët Elsa Kareçi dhe Skënder Mestani.

Bazuar në relacionet e përgatitura nga Komisioni i Vlerësimit të Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, vendosi të vlerësojë të përfunduar verifikimin e pasurisë dhe figurës së kandidatëve për t’u emëruar prokurorë, si më poshtë:

 1. Ajkuna Anxhaku
 2. Alban Syri
 3. Albulena Kuliçi
 4. Alisa Spahja
 5. Armida Kaçi
 6. Besmira Vishe
 7. Blerina Musabelliu
 8. Denis Hyka
 9. Denisa Plaku
 10. Eni Çulli
 11. Entela Hasmujaj
 12. Esmeranda Basho
 13. Griselda Haxhiaj
 14. Iva Harka
 15. Ledjana Shkurti
 16. Leondard Suçi
 17. Matilda Fetahu
 18. Matilda Peza
 19. Ndriçim Halilaj
 20. Redona Ndoni
 21. Urim Kalia
 22. Vasjana Postol

Këshilli shtyu për diskutim çështjet e tjera për seancën e radhës.