Vendime datë 02.06.2022

VENDIM
Nr.127, datë 02.06.2022
PËR “SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUES TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË
VENDIM
Nr.128, datë 02.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.129, datë 02.06.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.130, datë 02.06.2022
PËR “MIRATIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË MAGJISTRATIT  KASËM BERBERI”
VENDIM
Nr.131, datë 02.06.2022
PËR “PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT ME PËLQIM NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR”
VENDIM
Nr.132, datë 02.06.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES DENIONA KATRO”
VENDIM
Nr.133, datë 02.06.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT JULIAN XHENGO”
VENDIM
Nr.134, datë 02.06.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES SHQIPONJA MILLA”
VENDIM
Nr.135, datë 02.06.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT HYRJET LAMAJ”
VENDIM
Nr.136, datë 02.06.2022
PËR “FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATIT QË KA KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, I KUALIFIKUAR ME VENDIMIN NR. 125, DATË 26.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.137, datë 02.06.2022
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR  KANDIDATIN QË KA KANDIDUAR PËR  POZICION DREJTUESI, I SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 125, DATË 26.05.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.138, datë 02.06.2022
PËR “FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022 -2023”
VENDIM
Nr.139, datë 02.06.2022
PËR “HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022 -2023”