NJOFTIM PËR MEDIA Seanca plenare datë 08.06.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, zhvilloi ditën e mërkurë, më 8 qershor 2022, seancën plenare të radhës, në prani të 10 (dhjetë) anëtarëve dhe të ftuarëve përfaqësues nga programi OPDAT.

Në respektim të rendit të ditës, u hodh shorti për caktimin e relatorit dhe këshilltarit ligjor përgjegjës për procedurën e vlerësimit të prokurorëve sipas listës së aneksit Nr.2, të Vendimit Nr.141, datë 06.06.2022, për “Miratimin e planifikimit tremujor të vlerësimit etik dhe profesionale individual të prokurorëve, përgjatë vitit 2022”.

Në përfundim të shortit u konkludua:

Prokurori Relator, Anëtari i Këshillit Këshilltari Ligjor Periudha
Elsa Miha zonja Nurihan Seitizoti Artur CaraTremujori I
Albert Kuliçi zoti Zeqir Hodazoti Arjan MuçaTremujori I
Alma Bramo zonja Nurihan Seitizoti Mihallaq BletaTremujori II
Marjeta Zaimi zoti Zeqir Hodazoti Arjan Muça Tremujori II
Endrit Bimi zonja Nurihan Seiti zonja Vitjuna MataTremujori I
Denisa Asko zoti Zeqir Hoda zoti Erjon PanoTremujori I
Elidon Hysenaj  zoti Ludovik Dodajzoti Artur Cara Tremujori II
Anton Pali zoti Ludovik Dodaj zoti Erjon Pano Tremujori II
Drini Pali zoti Ludovik Dodaj zoti Mihallaq Bleta Tremujori I
Blerta Hamza zonja Nurihan Seiti zonja Vitjuna Mata Tremujori II

Periudha e vlerësimit e përcaktuar në vendim i përket, 6 (gjashtë) mujorit të dytë të vitit aktual, 2022.