Vendime datë 05.07.2022

VENDIM
Nr.161, datë 05.07.2022
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.152, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.162, datë 05.07.2022
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR  KANDIDATËT QË KA KANDIDUAR PËR  POZICION DREJTUESI, I SHPALLUR ME VENDIMIN NR.153, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.163, datë 05.07.2022
PËR “FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË KUALIFIKUAR ME VENDIMIN NR.152, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.164, datë 05.07.2022
PËR “FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KA KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË KUALIFIKUAR ME VENDIMIN NR.153, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”