NJOFTIM PËR MEDIA Seanca plenare datë 27.07.2022

Këshilli i Lartë i Prokurorisë zhvilloi ditën e mërkurë, më 27.07.2022, mbledhjen plenare të radhës në prani të 8 (tetë) anëtarëve të Këshillit, në mungesë të Kryetarit, zotit Alfred Balla, si dhe në prani të përfaqësuesve të misionit OPDAT.

Mbledhja u drejtua nga Zëvendëskryetari zoti Tartar Bazaj dhe nisi me miratimin e përmbledhëseve të procesverbaleve të seancave plenare të datave 27.06.2022, 05.07.2022 dhe 12.07.2022.

Në vijim, me propozim të Komisionit për Zhvillimin e Karrierës, pas dakordësimit ndërmjet vetë magjistratëve të emëruar për përcaktimin e prokurorive për ushtrimin e detyrës u miratuan projektaktet e caktimit në detyrë sipas listës si më poshtë vijon:

 1. Denis Hyka                            Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lushnje;
 2. Matilda Fetau                        Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kurbin;
 3. Entela Hasmujaj                     Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;
 4. Iva Harka                               Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë;
 5. Matilda Peza                          Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë;
 6. Ndriçim Halilaj                      Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;
 7. Besmira Vishe                       Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;
 8. Vasjana Postol                       Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë;
 9. Ajkuna Anxhaku                    Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë;
 10. Albulena Kuliçi                     Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër;
 11. Eni Çulli                                 Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Berat;
 12. Leonard Suçi                         Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë;
 13. Esmeranda Basho                 Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë;
 14. Ledjana Shkurti                     Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë;
 15. Alban Syri                              Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec;
 16. Denisa Plaku                         Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Gjirokastër;
 17. Blerina Musabelliu                Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër;
 18. Redona Ndoni                      Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës;
 19. Griselda Haxhiaj                   Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës;
 20. Armida Kaçi                          Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë;
 21. Alisa Spahja                          Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër;
 22. Urim Kalia                             Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër

Më pas, Këshilli miratoi Rregulloren “Për ngritjen në detyrë në shkallët më të larta në prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm”, dhe shtyu për miratim në mbledhjen e ardhshme  plenare miratimin e projektaktit për disa ndryshime në Rregulloren “Për transferimin e prokurorëve nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele”.

Gjithashtu, me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës u miratua nga Këshilli, projektakti për njw ndryshim në vendimin Nr.157, datë 27.06.2022, të Këshillit “Për praktikën profesionale të kandidatëve për magjistratë të shkollës së magjistraturës”, duke zëvendësuar zonjën Rovena Bozo, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë  me zotin Elio Mazreku, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për periudhën korrik-tetor 2022, si udhëheqës i  praktikës profesionale për kandidaten për magjistrat, zonjën Julinda Gjika.

Me propozim të Komisionit për Vlerësimin e Veprimtarisë Etike dhe Profesionale, Këshilli miratoi projektaktin për ndërprerjen dhe përfundimin e procedurës së verifikimit të pasurisë dhe figurës së prokurorit Çlirim Sino, kandidat për pozicionin e drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.

Në përfundim, Këshilli me propozim të Komisionit për Planifikimin Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, miratoi projektaktin për deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.