Vendime datë 27.07.2022

VENDIM
Nr.200, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.201, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.202, datë 27.07.20
22
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.203, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.204, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.205, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.206, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.207, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.208, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.209, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.210, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.211, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.212, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.213, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.214, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.215, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.216, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.217, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.218, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.219, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.220, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.221, datë 27.07.2022
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.222, datë 27.07.2022
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR NGRITJEN NË DETYRË NË SHKALLËT MË TË LARTA NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”
VENDIM
Nr.223, datë 27.07.2022
PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ÇLIRIM SINO, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER
VENDIM
Nr.224, datë 27.07.2022
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS”
VENDIM
Nr.225, datë 27.07.2022
PËR “DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”