Vendime datë 16.09.2022

VENDIM
Nr.226, datë 16.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.227, datë 16.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.228, datë 16.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.229, datë 16.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.230, datë 16.09.2022
PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
VENDIM
Nr.231, datë 16.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.232, datë 16.09.2022
PËR “RILLOGARITJEN E PAGAVE PËR ANËTARËT DHE ISH-ANËTARËT E KLP-SË, PËR PERIUDHËN 01.01.2019 – 28.05.2021”
VENDIM
Nr.233, datë 16.09.2022
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PER PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS””
VENDIM
Nr.234, datë 16.09.2022
PËR “SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR DREJTUES TË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR”
VENDIM
Nr.235, datë 16.09.2022
PËR “CAKTIMNIN E ZOTIT KLEANTH ZEKA NË GJYKIMIN E ÇËSHTJES KUNDËR TË PANDEHURIT MIHAL THIMJO”