Vendime datë 29.09.2022

VENDIM
Nr.236, datë 29.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.237, datë 29.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.238, datë 29.09.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.239, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENCI MANE”
VENDIM
Nr.240, datë 29.09.2022
PËR “DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR TRANSFERIMIN E PROKURORËVE PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 261, DATË 17.11.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.241, datë 29.09.2022
MBI “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARENS ÇELA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË”
VENDIM
Nr.242, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA MIKLEVANA QEMA”
VENDIM
Nr.243, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA ELISA ÇELA”
VENDIM
Nr.244, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA BRIKENA MILE”
VENDIM
Nr.245, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA ENKELANA SHALA”
VENDIM
Nr.246, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA EVA ZENELI”
VENDIM
Nr.247, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA IVA HOXHA”
VENDIM
Nr.248, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA MALBORA DINAJ”
VENDIM
Nr.249, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTI ISMET DERVISHI”
VENDIM
Nr.250, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTI LIXHERS MALI
VENDIM
Nr.251, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTI KLEJDI MULLAJ”
VENDIM
Nr.252, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTI GERANDO SKRELI”
VENDIM
Nr.253, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTI REI BEQIRAJ”
VENDIM
Nr.254, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA ALBA META”
VENDIM
Nr.255, datë 29.09.2022
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022-2023”
VENDIM
Nr.256, datë 29.09.2022
PËR ”CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TĚ DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT”