Vendime datë 11.10.2022

VENDIM
Nr.257, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.258, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.259, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.260, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.261, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.262, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.263, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.264, datë 11.10.2022
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ARENS ÇELA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË”
VENDIM
Nr.265, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PALI DEÇOLLI”
VENDIM
Nr.266, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ARMIDA HAMITI (MOÇKA)”
VENDIM
Nr.267, datë 11.10.2022
PËR “NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ILIR HOXHA,  KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË”
VENDIM
Nr.268, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES ”PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË ME MEDIAN”
VENDIM
Nr.269, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA TEUTA PISKU”
VENDIM
Nr.270, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA BLERINA KARAJ”
VENDIM
Nr.271, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA IRMA VELO”
VENDIM
Nr.272, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA MASILA LULAJ”
VENDIM
Nr.273, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZOTI ROLAND PAJA”
VENDIM
Nr.274, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, ZONJA FABJOLA LLAHA”
VENDIM
Nr.275, datë 11.10.2022
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022-2023”
VENDIM
Nr.276, datë 11.10.2022
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS I NDRYSHUAR””