Vendime datë 10.11.2022

VENDIM
Nr.291, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MIRANDA BUSHI”
VENDIM
Nr.292, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ELION MUSTAFAJ”
VENDIM
Nr.293, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT KLEDIAN LLAHO”
VENDIM
Nr.294, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR SË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, SË ZONJËS ELDA GOXHAJ”
VENDIM
Nr.295, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR SË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022-2023”
VENDIM
Nr.296, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN ENKELEDA MILLONAI”
VENDIM
Nr.297, Datë 10.11.2022
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ADNAN XHOLI”
VENDIM
Nr.298, Datë 10.11.2022
PËR “MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT”
VENDIM
Nr.299, Datë 10.11.2022
PËR “SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LEVIZJES PARALELE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR”
VENDIM
Nr.300, Datë 10.11.2022
PËR “CAKTIMIN E ANËTARIT PËR KOMUNIKIMIN ME PUBLIKUN DHE MEDIAN”
VENDIM
Nr.301, Datë 10.11.2022
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR.207, DATË 18.06.2021, “PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHË ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” TË NDRYSHUAR””
VENDIM
Nr.302, Datë 10.11.2022
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS” TË NDRYSHUAR””