Vendime datë 21.11.2022

VENDIM
Nr.303, Datë 21.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT RITVAN SUKA”
VENDIM
Nr.304, Datë 21.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2022-2023, TË ZONJËS ELIDA GRABOVARI”
VENDIM
Nr.306, Datë 21.11.2022
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR SË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2022-2023”
VENDIM
Nr.307, Datë 21.11.2022
PËR “PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT ”
VENDIM
Nr.308, Datë 21.11.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.309, Datë 21.11.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.310, Datë 21.11.2022
PËR “MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR DREJTUES NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET E KANDIDIMIT”
VENDIM
Nr.311, Datë 21.11.2022
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORESPËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË PROKURORËVE TË KOMANDUAR NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË””