Nurihan SEITI

Zonja Nurihan Seiti, anëtare e Këshillit të Larte të Prokurorisë që nga krijimi i institucionit në vitin 2018.

E zgjedhur nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë nga radhët e Dhomës Kombëtare të Avokatisë.

Mban titullin Jurist.

Përfunduar studimet në vitet 1983 – ‘87pranë Universitetit të Tiranës.

Prokurore Gjyqësore përgjatë viteve shtator 1987-’99.

Anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë nga viti 1999.