Vendime datë 19.12.2022

VENDIM
Nr.319, Datë 19.12.2022
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT OLGER EMINAJ”
VENDIM
Nr.320, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.321, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.322, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.323, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.324, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.325, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.326, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.327, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.328, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.329, Datë 19.12.2022
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.330, Datë 19.12.2022
PËR “MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT”
VENDIMNr.331, Datë 19.12.2022PËR
“FILLIMIN E VERIFIKIMIT TË KANDIDATIT PËR PLOTËSIMIN E KUSHTEVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR NJË VEND VAKANT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR”
VENDIM
Nr.332, Datë 19.12.2022
PËR “SHPALLJEN E PESË VENDEVE VAKANTE PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË”
VENDIM
Nr.333, Datë 19.12.2022
PËR “PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT ME DETYRË, PROKURORE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË”