Vendime datë 16.01.2023

VENDIM NR.1, DATË 16.01.2023PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NR.313, DATË 30.11.2022, “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT QË PËRCAKTON LISTËN E PROKURORËVE, PËR TË CILËT DO TË KRYHET VLERËSIMI ETIK DHE PROFESIONAL INDIVIDUAL PËRGJATË VITIT 2023”
VENDIM NR.2, DATË 16.01.2023PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NR.316, DATË 02.12.2022, “PËR MIRATIMIN E PLANIFIKIMIT TREMUJOR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL INDIVIDUAL TË 20 (NJËZET) PROKURORËVE, PËRGJATË VITIT 2023”
VENDIM NR.3, DATË 16.01.2023PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NR.317, DATË 02.12.2022, “PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT DHE KËSHILLTARIT LIGJOR PËRGJGJËS PËR PROCEDURËN E VLERËSIMIT TË PROKURORËVE”
VENDIM NR.4, DATË 16.01.2023PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DRITAN NUSHI”
VENDIM NR.5, DATË 16.01.2023 PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MIRELA ZAVALANI”
VENDIM NR.6, DATË 16.01.2023PËR “VERIFIKIMIN E PASIGURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN ELIDA HOXHAJ, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER”
VENDIM NR.7, DATË 16.01.2023MBI “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ELION MUSTAFAJ, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER”
VENDIM NR.8, DATË 16.01.2023MBI “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN KLEDIAN LLAHO, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËSS SË PARË SARANDË”
VENDIM NR.9, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.10, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.11, DATË 16.01.2023PËR “TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM”
VENDIM NR.12, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.13, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.14, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.15, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.16, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.17, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E DREJTUESIT PËR KANDIDATIN KLEDIAN LLAHO”
VENDIM NR.18, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIMIN E ZOTIT GAZMEND FRËNGU NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR, NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE”
VENDIM NR.19, DATË 16.01.2023PËR “PEZULLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT ME DETYRË, PROKUROR NË PROKUROINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË”
VENDIM NR.20, DATË 16.01.2023PËR “CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE NË PROCEDIMIN DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT”
VENDIM NR.21, DATË 16.01.2023PËR “FILIMIN E PROCEDURAVE TË RISTRUKTURIMIT TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”