Vendime datë 30.01.2023

VENDIM NR.22, DATË 30.01.2023PËR “TRANSFERIMIN E PËRHERSHËM TË PROKURORËVE NGA PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË APELIT, NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR EFEKT RISTRUKTURIMI”
VENDIM NR.23, DATË 30.01.2023PËR “MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT”
VENDIM NR.24, DATË 30.01.2023PËR “MIRATIMIN E PENSIONIT TË PARAKOHSHËM DHE DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PROKUROR BESNIK CENGU”
VENDIM NR.25, DATË 30.01.2023PËR “PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRAT TË PROFILIT PROKUROR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN 2023-2024”
VENDIM NR.26, DATË 30.01.2023PËR “VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE, PËR PLOTËSIMIN E KUSHTEVE LIGJORE TË KANDIDIMIT, PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR PESË VENDE VAKANTE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLË SË PARË TIRANË”
VENDIM NR.27, DATË 30.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.28, DATË 30.01.2023PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM NR.29, DATË 30.01.2023PËR “CAKTIMIN E ZOTIT KLEDIAN LLAHO, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURIORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË”
VENDIM NR.30, DATË 30.01.2023PËR “PLOTËSIMIN E PESË POZICIONEVE PËR KËSHILLTAR LIGJOR PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE”
VENDIM NR.31, DATË 30.01.2023PËR “CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATIT EDMOND KARIQI, ME DETYRË PROKUROR NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR LUSHNJE”