Vendime datë 06.03.2023

VENDIM
 
Nr.50, datë 06.03.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
 
Nr.51, datë 06.03.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E PËRGJEGJËSIT TË SEKTORIT TË SË DREJTËS PENALE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË KODIFIKIMIT DHE HARMONIZIMIT TË LEGJISLACIONIT, NË MINISTRINE E DREJTËSISË”
VENDIM
 
Nr.52, datë 06.03.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT AUREL ZARKA”
VENDIM
 
Nr.53, datë 06.03.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARTUR CARA”
VENDIM
 
Nr.54, datë 06.03.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ELIO MAZREKU”
VENDIM
 
Nr.55, datë 06.03.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SOKOL NISHANI”
VENDIM
 
Nr.56, datë 06.03.2023
MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN GENCI MANE, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER
VENDIM
 
Nr.57, datë 06.03.2023
PËR “CAKTIMIN ME SHORT TÊ RELATORIT PËR VIJIMIN E PROCEDURËS SË
NGRITJES NË DETYRËN E DREJTUESIT TÊ PROKURORISË NË
PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË FIER”
VENDIM
 
Nr.58, datë 06.03.2023
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 137 DATË 02.12.2022, I NDRYSHUAR DHE VENDIMIN NR. 142 DATË 06.06.2022 MBI “CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT DHE KËSHILLTARIT LIGJOR PËRGJEGJËS PËR PROCEDURËN E VLERËSIMIT TË PROKURORËVE”
VENDIM
 
Nr.59, datë 06.03.2023
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS””
VENDIM
 
Nr.60, datë 06.03.2023
PËR “PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT”
VENDIM
 
Nr.61, datë 06.03.2023
PËR “MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT”