NJOFTIM PËR MEDIA 30 MARS 2023

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, u mblodh sot në seancë plenare në prani të 10     anëtarëve, e në prezencë të përfaqsuesve të Programit OPDAT dhe të medias .

                Gjatë kësaj seance u miratuan aktet si më poshtë:

  1. Procesverbalet e Seancës Plenare të datës 21.03.2023 dhe 24.03.2023
  • Miratimi i rregullores “Për përcaktimin e rregullave dhe arsyet e lejimit të      

magjistratit të diplomuar për t’u emëruar në vitin pasardhës”.

  • Hedhje e shortit “Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Përkohshëm për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, për Arkivimin e Ankimit ose Pushimin e Hetimit ndaj një Prokurori”. Nga shorti u zgjodh zonja Eloida Goxhi kryetare , zoti Tartar Bazaj dhe zonja Nurihan Seiti antar .
  • “Miratimi komenteve dhe të kundërshtimeve ndaj raportit të vlerësimit      paraprak të kandidatëve që kanë aplikuar për pranimin në formimin fillestar, në vitin akademik 2023-2024”, profili prokuror, të shkollës së magjistraturës”.
  • Miratimi i projekt-aktit “Mbi kërkesën për rishikim të Vendimit Nr.76, datë 04.03.2020 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të zotit Besnik Cani”. (Kjo pikë shtyhet për një seancë tjetër të Këshillit )
  • Miratimi i projekt-aktit “Për dhënien e lejes së papaguar për magjistratët  prokurorë”.

(Kjo pikë shtyhet për një seancë tjetër të Këshillit )