Vendime datë 09.05.2023

VENDIM
Nr.91, datë 09.05.2023
PËR “SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUESIT E PROKURORIVE PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË”
VENDIM
Nr.92, datë 09.05.2023
PËR “SHPALLJEN E 26 (NJËZETË E GJASHTË) VENDEVE VAKANTE PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”
VENDIM
Nr.93, datë 09.05.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT YLLI PJETËRNIKAJ NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.94, datë 09.05.2023
PËR“RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.332, DATË 19.12.2022  TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.95, datë 09.05.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.332, DATË 19.12.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.96, datë 09.05.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.4 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.332, DATË 19.12.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.97, datë 09.05.2023
PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.5 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.332, DATË 19.12.2022 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.98, datë 09.05.2023
PËR “VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE, PËR PLOTËSIMIN E KUSHTEVE LIGJORE TË KANDIDIMIT, PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR 7 (SHTATË) VENDE VAKANTE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË”
VENDIM
Nr.99, datë 09.05.2023
PËR “MIRATIMIN E SHKALLËS SË VLERËSIMIT TË KRITEREVE TË POSAÇME TË KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER”
VENDIM
Nr.100, datë 09.05.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES IRENA ÇUNOTI”
VENDIM
Nr.101, datë 09.05.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES OLLGA VISI” 
VENDIM
Nr.102, datë 09.05.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES PRANVERA STAFA”
VENDIM
Nr.103, datë 09.05.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT XHELIAN SEFERI”