Vendime të marra nga KLP-ja në datën 29.05.2023

VENDIM Nr.115, datë 29.05.2023PËR
“CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE NË PROCEDIMIN DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT S H”
VENDIM Nr.116, datë 29.05.2023PËR
“RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.117, datë 29.05.2023PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.118, datë 29.05.2023PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.119, datë 29.05.2023PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.4 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.120, datë 29.05.2023PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.5 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.121, datë 29.05.2023PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.6 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.122, datë 29.05.2023PËR “RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR.7 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR.67, DATË 21.03.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM Nr.123, datë 29.05.2023PËR “CAKTIMIN E ZOTIT RITVAN SUKA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM Nr.124, datë 29.05.2023PËR “CAKTIMIN E ZONJËS ALMA FELAJ NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM Nr.125, datë 29.05.2023PËR “CAKTIMIN E ZOTIT PLATIN ALIÇKA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM Nr.126, datë 29.05.2023PËR “CAKTIMIN E ZOTIT DRINI PALI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”