Vendime të marra nga KLP-ja në datën 07.06.2023

VENDIM
Nr.127, datë 07.06.2023
“PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATES FATJONA MEMÇAJ SI PROKUROR NDËRLIDHËS PRANË EUROJUST”
VENDIM
Nr.128, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT AFRIM SHEHU NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.129, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ALBERT KULIÇI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.130, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ARBËR BEREXHA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.131, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS ELONA ALVORA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.132, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ANDI POGAÇE NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.133, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ARTUR CARA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.134, datë 07.06.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT ARIAN MUÇA NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM TIRANË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.135, datë 07.06.2023
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.157, DATË 27.06.2022, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS””
VENDIM
Nr.136, datë 07.06.2023
PËR “NGRITJEN NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER TË ZOTIT ELJON MUSTAFAJ”
VENDIM
Nr.137, datë 07.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE PËR PLOTËSIMIN E KUSHTEVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.92, DATË 09.05.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.138, datë 07.06.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR 6 (GJASHTË) POZICIONET E SHPALLURA VAKANTE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KORÇË DHE PËR POZICIONET NR.2 DHE NR.4 TË SHPALLURA VAKANTE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER”
VENDIM
Nr.139, datë 07.06.2023
PËR “KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DIBËR”
VENDIM
Nr.140, datë 07.06.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONET E DREJTUESVE NË PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËVE TË PARA TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM BERAT, KUKËS DHE GJIROKASTËR”
VENDIM
Nr.141, datë 07.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ANTON PALI”
VENDIM
Nr.142, datë 07.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES PRANVERA GRUDA
VENDIM
Nr.143, datë 07.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PLATIN ALIÇKA”
VENDIM
Nr.144, datë 07.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË NDIHMËSIT LIGJOR KLERONA MEÇI”
VENDIM
Nr.145, datë 07.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT LAZËR ÇARDAKU”
VENDIM
Nr.146, datë 07.06.2023
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2023 -2024
VENDIM
Nr.147, datë 07.06.2023
PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2023 -2024