Vendime të marra nga KLP-ja në datën 22.06.2023

VENDIM
Nr.175, datë 22.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZONJËS NERTILA MIFTARAJ, KANDIDATE PËR MAGJISTRAT PROKURORE, E CILA DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.176, datë 22.06.2023
PËR “VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË ZOTIT ERVIS ALLIAJ, KANDIDAT PËR MAGJISTRAT PROKUROR, I CILI DO TË DIPLOMOHET NGA SHKOLLA E MAGJISTRATURËS NË VITIN 2023”
VENDIM
Nr.177, datë 22.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT DASHNOR NURE”
VENDIM
Nr.178, datë 22.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT AGRON BUSHATI”
VENDIM
Nr.179, datë 22.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MUSTAFA TURKU”
VENDIM
Nr.180, datë 22.06.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ERANDA LAZE”
VENDIM
Nr.181, datë 22.06.2023
PËR “REFUZIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME KËRKESË PËR VLERËSIM TË PËRSHPEJTUAR PËR PROKURORIN FRANÇESK GANAJ”
VENDIM
Nr.182, datë 22.06.2023
PËR “REFUZIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME KËRKESË PËR VLERËSIM TË PËRSHPEJTUAR PËR PROKUROREN ERMIRA MANELLI”
VENDIM
Nr.183, datë 22.06.2023
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 73, DATË 24.04.2023 “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”