Vendime të marra nga KLP-ja në datën 10.07.2023

VENDIM
Nr.256, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.257, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.258, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.259, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.260, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.261, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.262, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.263, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.264, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.265, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.266, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.267, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.268, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.269, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.270, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.271, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.272, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.273, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.274, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.275, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.276, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.277, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.278, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.279, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.280, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.281, datë 10.07.2023
PËR “CAKTIMIN NË DETYRËN E PROKURORIT”
VENDIM
Nr.282, datë 10.07.2023
PËR “MBARIMIN E STATUSTI TË MAGJISTRTATIT”
VENDIM
Nr.283, datë 10.07.2023
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.58 DATË 06.03.2023 “PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT DHE KËSHILLTARIT LIGJOR PËRGJEGJËS PËR PROCEDURËN E VLERËSIMIT TË PROKURORËVE””