PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI DHËNIEN E LEJES SË PAPAGUAR

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.305, datë 19.09.2023: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.140 datë 27.09.2023. RREGULLORE