PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE MBI ULJEN E NGARKESËS SË PUNËS PËR PROKURORËT”

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.304, datë 19.09.2023: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.140 datë 27.09.2023. RREGULLORE