Vendime të marra nga KLP-ja në datën 19.09.2023

VENDIM
Nr.294, datë 19.09.2023
PËR “VERIFIKIMIN E KANDIDATËVE PËR PLOTËSIMIN E KUSHTEVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.285, DATË 17.07.2023 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.295, datë 19.09.2023
PËR “MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM KUKËS”
VENDIM
Nr.296, datë 19.09.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.297, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR
PROKUROREN FATJONA MEMÇAJ”
VENDIM
Nr.298, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MADRID KULLOLLI”
VENDIM
Nr.299, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE
PROFESIONALE TË PROKURORES ANILA BEBEÇI”
VENDIM
Nr.300, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE
PROFESIONALE TË PROKURORES ALMA TAFANI”
VENDIM
Nr.301, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PETREF ASLLANI”
VENDIM
Nr.302, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE
PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBËR BEREXHA”
VENDIM
Nr.303, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KRITERET DHE PROCEDURËN PËR NGRITJEN NË DETYRË TË PROKURORËVE PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR””
VENDIM
Nr.304, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR CAKTIMIN E RREGULLAVE DHE PROCEDURAVE MBI ULJEN E NGARKESËS SË PUNËS PËR PROKURORËT””
VENDIM
Nr.305, datë 19.09.2023
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI DHËNIEN E LEJES SË PAPAGUAR””
VENDIM
Nr.306, datë 19.09.2023
PËR “PRANIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME KËRKESË PËR VLERËSIM TË PËRSHPEJTUAR PËR PROKUROREN VITJUNA MATA”
VENDIM
Nr.307, datë 19.09.2023
PËR “PRANIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME KËRKESË PËR VLERËSIM TË PËRSHPEJTUAR PËR PROKUROREN BLERTA HAMZA”