Vendime të marra nga KLP-ja në datën 20.10.2023

VENDIM
Nr.316, datë 20.10.2023
PËR “MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT”
VENDIM
Nr.317, datë 20.10.2023
PËR “MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT”
VENDIM
Nr.318, datë 20.10.2023
PËR “PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT”
VENDIM
Nr.319, datë 20.10.2023
PËR “SHPALLJEN E 2 (DY) VENDEVE VAKANTE PËR T’U PLOTËSUAR ME PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER”
VENDIM
Nr.320, datë 20.10.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.321, datë 20.10.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.322, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE”
VENDIM
Nr.323, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN KRESHNIK AJAZI”
VENDIM
Nr.324, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN MARJETA ZAIMI”
VENDIM
Nr.325, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ORNELA RRUMBULLAKU”
VENDIM
Nr.326, datë 20.10.2023
PËR “RISHIKIMIN E VENDIMIT NR.232, DATË 16.09.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, “PËR RILLOGARITJEN E PAGAVE PËR ANËTARËT DHE ISH-ANËTARËT E KLP-SË, PËR PERIUDHËN 01.01.2019 -28.05.2021””
VENDIM
Nr.327, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT AFRIM SHEHU”
VENDIM
Nr.328, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENTIAN HABAZAJ”
VENDIM
Nr.329, datë 20.10.2023
PËR “MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT OLGERT RUMNICI”
VENDIM
Nr.330, datë 20.10.2023
PËR “FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATIN QË KA KANDIDUAR PËR RIEMËRIM NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, ZOTIT KRESHNIK AJAZI”
VENDIM
Nr.331, datë 20.10.2023
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATIN QË KA KANDIDUAR PËR RIEMËRIM NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN, ZOTIT KRESHNIK AJAZI
VENDIM
Nr.332, datë 20.10.2023
PËR REFUZIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL , ME KËRKESË PËR VLERËSIM TË PËRSHPEJTUAR, PËR PROKURORËT ERIDA VISOCI DHE RISELDA FISHTA.