Vendime të marra nga KLP-ja në datën 30.11.2023

VENDIM
Nr.372, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E SHKALLËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË PRANË PROKURORISË SË  POSAÇME”
VENDIM
Nr.373, datë 30.11.2023
PËR “CAKTIMIN E ZOTIT LEONARD SUÇI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.374, datë 30.11.2023
PËR “CAKTIMIN E ZONJËS REDONA NDONI NË DETYRËN E PROKURORIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM FIER, NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE”
VENDIM
Nr.375, datë 30.11.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr.376, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E OPINIONEVE PËR KANDIDATËT QË KANË APLIKUAR NË PROCEDURËN E KOMANDIMIT SI NDIHMËSMAGJISTRAT PRANË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME”
VENDIM
Nr.377, datë 30.11.2023
PËR “NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.289, DATË 17.07.2023, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS””
VENDIM
Nr.378, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ENKELEDA MILLONAI”
VENDIM
Nr.379, datë 30.11.2023
PËR “RI-LLOGARITJEN E PAGAVE PËR ANËTARËT DHE ISH-ANËTARËT E KLP-SË, PËR PERIUDHËN 29.05.2021 -31.12.2022”
VENDIM
Nr.380, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR “VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË DREJTUESVE TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM””
VENDIM
Nr.381, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E PROGRAMIT QË PËRCAKTON LISTËN E PROKURORËVE, PËR TË CILËT DO TË KRYHET VLERËSIMI ETIK DHE PROFESIONAL  INDIVIDUAL PËRGJATË VITIT 2024”
VENDIM
Nr.382, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT RAKLENT CAMI”
VENDIM
Nr.383, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTIT EDIKEL BREGASI”
VENDIM
Nr.384, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR SË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2023-2024”
VENDIM
Nr.385, datë 30.11.2023
PËR “CAKTIMIN  ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR RIEMËRIM NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORITË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE TË APELIT”
VENDIM
Nr.386, datë 30.11.2023
PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR “CAKTIMIN E PROCEDURËS DHE MASËS SË TRAJTIMIT FINANCIAR TË PROKURORIT PËR SHËRBIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM, PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM DHE CAKTIMIN PËR NJË ÇËSHTJE TË VEÇANTË””