Vendime të marra nga KLP-ja në datën 14.12.2023

VENDIM
Nr.388, datë 14.12.2023
PËR “KOMANDIMIN E PROKURORES ERVISA HYKA SI NDIHMËSMAGJISTRAT NË PROKURORINË E PËRGJITHSHME”
VENDIM
Nr.389, datë 14.12.2023
PËR“CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT DHE KËSHILLTARIT LIGJOR PËRGJEGJËS PËR PROCEDURËN E VLERËSIMIT TË DREJTUESVE”
VENDIM
Nr.390, datë 14.12.2023
PËR “PEZULLIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PROKURORIN MUSTAFA TURKU”
VENDIM
Nr.391, datë 14.12.2023
PËR “PEZULLIMIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PROKURORIN MOISI DUDA”
VENDIM
Nr.392, datë 14.12.2023
PËR “NDËRPERJEN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PROKURORIN PËRPARIM VUKAJ”
VENDIM
Nr.393, datë 14.12.2023
PËR “MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2023-2024, ZOTI ERVIN ZOTO”
VENDIM
Nr.394, datë 14.12.2023
PËR “MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2023-2024”
VENDIM
Nr.395, datë 14.12.2023
PËR “ZËVENDËSIMIN E PROKURORIT ARTUR CARA ME PROKURORIN YLLI PJETËRNIKAJ SI KËSHILLTAR LIGJOR PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN”
VENDIM
Nr.396, datë 14.12.2023
PËR “CAKTIM TË PËRKOHSHËM”
VENDIM
Nr.397, datë 14.12.2023
PËR “MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKURORIN ELIDA KAÇKINI”