PËR “MIRATIMIN E RREGULLORES PËR “VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË DREJTUESVE TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM””

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.380, datë 30.11.2023: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.179 datë 13.12.2023RREGULLORE