Për miratimin e rregullores “Për caktimin e procedurës dhe masës së trajtimit financiar të prokurorit për shërbimin në skemën e delegimit, për transferimin e përkohshëm, për caktimin e përkohshëm dhe caktimin për një çështje të veçantë”

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.386, datë 30.11.2023: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.188 datë 26.12.2023RREGULLORE