PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.405, datë 28.12.2023: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.09 datë 16.01.2024RREGULLORE