SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.43

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton mbledhjen e dyzet e tre të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Hënë, datë 20.01.2020 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

SEANCA PLENARE

NJOFTIM: SEANCA PLENARE NR.42

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë njofton mbledhjen e dyzet e dy të këtij institucioni, e cila do të mbahet ditën e Mërkurë, datë 15.01.2020 , ora 10:00, në sallën e mbledhjeve, Këshilli i Lartë Gjyqësor, Blvd. “Zogu i I”.

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Adminitratës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë: Amantia Fejzolli Arlinda Muja Drinalda Shalsi Esmir Rringaj Testimi me shkrimi do të zhvillohet në […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Posted on

Këshilltar në Njësinë e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 26.12.2019

Posted on

Vendim-nr-286-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-287-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-288-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-289-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-290-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-291-26.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM Vendim-nr-292-26.12.2019 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim-nr-293-26.12.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 19.12.2019

Posted on

Vendim-nr-281-19.12.2019 PËR EMËRIMIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR Vendim-nr-282-19.12.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË TRANSFERIMIT TË PERSONELIT ADMINISTRATIV TË PROKURORIVE TË KRIMEVE TË RËNDA Vendim-nr-283-19.12.2019 PËR PLOTËSIMIN E 3 (TRE) POZICIONEVE NË PROKURORINË E PËRGJITHSHME PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE Vendim-nr-284-19.12.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM […]

VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 12.12.2019

Posted on

Vendim-nr-253-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-254-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-255-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-256-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-257-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-258-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-259-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-260-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-261-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-262-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT Vendim-nr-263-12.12.2019 PËR TRANSFERIMIN E PROKURORIT […]