PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE

Posted Posted in AKTE NENLIGJORE TE KLP

RREGULLORE(E NDRYSHUAR) PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE  MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 231, DATË 27.10.2020, TË KLP-së Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me […]

RREGULLORE “MBI KRITERET DHE PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”

Posted Posted in AKTE NENLIGJORE TE KLP

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KRITERET DHE PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM” MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 200, DATË 23.09.2020, TË KLP-së Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.200, datë 23.09.2020: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.172 datë 28.09.2020. RREGULLORE “MBI KRITERET DHE PROCEDURAT E […]

RREGULLORE PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE

Posted Posted in AKTE NENLIGJORE TE KLP

PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 64, DATË 15.4.2019, TË KLP-së Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.64, datë 15.04.2019: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.66 datë 08.05.2019 . Ndryshuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.78, datë 04.03.2020: Botuar në Fletoren […]

RREGULLORE PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE

Posted Posted in AKTE NENLIGJORE TE KLP

RREGULLORE MIRATUAR NGA KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË ME VENDIMIN NR.171, DATË 27.09.2019: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.137 datë 07.10.2019. RREGULLORE NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 231, DATË 27.10.2020, “PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE […]