NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 30.09.2020 me vendimin nr. 205, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2019 – 2020. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative. […]

OPINIONE MBI KANDIDATËT QË KANË APLIKUAR PËR T’U KOMANDUAR PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

OPINION MBI KANDIDATIN Z. ARJAN MUÇAJ OPINION MBI KANDIDATIN Z. ARTUR CARA OPINION MBI KANDIDATIN Z. ERION PANO OPINION MBI KANDIDATIN Z. MIHALLAQ BLETA OPINION MBI KANDIDATIN Znj. ORNELA RRUMBULLAKU OPINION MBI KANDIDATIN Znj. VITJUNA MATA OPINION MBI KANDIDATIN Znj. DANIELA SULAJ OPINION MBI KANDIDATIN Z. ERJON SHQARRI OPINION MBI KANDIDATIN Znj. MARSIDA FRASHERI OPINION […]

NJOFTIM PËR SHPREHJE INTERESI PËR KOMANDIMIN E 1(NJË) MAGJISTRATI PRANË ILD

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2, 54 të Ligjit nr.96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” dhe në bazë të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë paraqitur pranë Këshillit të Lartë të […]

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 20.01.2020 me vendimin nr. 04, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2018 – 2019. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative.

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PRANË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2, 54 të Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, fton të gjithë prokurorët e Shkallës së Parë dhe të Apelit të cilët nuk shërbejnë […]

Njoftim mbi listën e kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozicionin e Prokurorit të Përgjithshëm brenda afateve të përcaktuara nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Në mbyllje të afatit të vendosur nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë përpritjen e kandidimeve për pozicionin e Prokurorit te Pergjithshëm, pranëKëshillit kanë dorëzuar dokumentacionin e kërkuar kandidatet e meposhtëm:

Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall fillimin e procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, përmes procedurës së hapur të thirrjes publike për aplikim, bazuar në rregulloren “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm” të miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJ O F T I M Datë 29 mars 2019 Në bazë tё nenit 148/a paragrafi 3 të Kushtetutës, Seksionit I dhe II të Kreut IV të ligjit 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, (këtej e tutje Ligji për Prokurorinë) Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall fillimin e procedurës për […]

Kandidatët për plotësimin e 6 (gjashtë) pozicioneve Këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve.

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Në vijim të procedurës së shpallur për plotësimin e 6 pozicioneve keshilltarë pranë KLP-së, përmes procedurës së komandimit të prokurorëve, kandidimi  u mbyll në datën 08.02.2019 ora 16. Komisionit i janë paraqitur 10 shprehje interesi nga të cilat vetëm kërkuesja Vera Gruda nuk plotëson aktualisht statusin e magjistrates (gjë për të cilën i ka bërë […]

Njoftim për shprehje interesi për komandim si pedagog në Shkollën e Magjistraturës”

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përputhje me nenet 53 dhe 54 Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 264 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, dhe pas vendimit nr.6 datë 29.01.2019, të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës,

THIRRJA PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR KANDIDATË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR (SPAK)

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Në vijim të njoftimit të shpallur në datë 07.01.2018, për fillimin e procedurave për plotësimin e 15 (pesëmbëdhjetë) pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nisur nga fakti që numri i kandidatëve të cilët kanë aplikuar nuk është ende i tillë që të mundësojë konkurrencën dhe përzgjedhjen e më të […]

Njoftim për shpalljen e vëndeve vakante për kandidatë për magjistratë

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës, se: Në zbatim të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”,si dhe Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, fillojnë regjistrimet për konkursin e pranimit për […]

Për plotësimin e 6 (gjashtë) pozicioneve Këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Për plotësimin e 6 ( gjashtë) pozicioneve  këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2 Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së […]

THIRRJE PËR PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJ O F T I M Datë 7 janar 2019 Në bazë të nenit 179/8 të Kushtetutës, të nenit 7 të ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” (këtej e tutje Ligji për SPAK) dhe të nenit 48/2 dhe 3 të Ligjit “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe […]