PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPREHJE INTERESI PËR KOMANDIMIN E 1(NJË) MAGJISTRATI PRANË ILD

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2, 54 të Ligjit nr.96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” dhe në bazë të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë paraqitur pranë Këshillit të Lartë të […]

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 20.01.2020 me vendimin nr. 04, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2018 – 2019. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative.

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR VENDE VAKANTE PRANË PROKURORISË SË PËRGJITHSHME

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2, 54 të Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, fton të gjithë prokurorët e Shkallës së Parë dhe të Apelit të cilët nuk shërbejnë […]

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall fillimin e procedurës për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm, përmes procedurës së hapur të thirrjes publike për aplikim, bazuar në rregulloren “Mbi kriteret dhe procedurën për përzgjedhjen e kandidatëve për Prokuror të Përgjithshëm” të miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë.

Posted on

NJ O F T I M Datë 29 mars 2019 Në bazë tё nenit 148/a paragrafi 3 të Kushtetutës, Seksionit I dhe II të Kreut IV të ligjit 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, (këtej e tutje Ligji për Prokurorinë) Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall fillimin e procedurës për […]

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Kandidatët për plotësimin e 6 (gjashtë) pozicioneve Këshilltarë pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë përmes procedurës së komandimit të prokurorëve.

Posted on

Në vijim të procedurës së shpallur për plotësimin e 6 pozicioneve keshilltarë pranë KLP-së, përmes procedurës së komandimit të prokurorëve, kandidimi  u mbyll në datën 08.02.2019 ora 16. Komisionit i janë paraqitur 10 shprehje interesi nga të cilat vetëm kërkuesja Vera Gruda nuk plotëson aktualisht statusin e magjistrates (gjë për të cilën i ka bërë […]

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Njoftim për shprehje interesi për komandim si pedagog në Shkollën e Magjistraturës”

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përputhje me nenet 53 dhe 54 Ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe nenin 264 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë”, dhe pas vendimit nr.6 datë 29.01.2019, të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës,

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

THIRRJA PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR KANDIDATË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR (SPAK)

Posted on

Në vijim të njoftimit të shpallur në datë 07.01.2018, për fillimin e procedurave për plotësimin e 15 (pesëmbëdhjetë) pozicioneve vakante në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, nisur nga fakti që numri i kandidatëve të cilët kanë aplikuar nuk është ende i tillë që të mundësojë konkurrencën dhe përzgjedhjen e më të […]