PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPREHJE INTERESI PËR KOMANDIMIN E 1(NJË) MAGJISTRATI PRANË ILD

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2, 54 të Ligjit nr.96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” dhe në bazë të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë paraqitur pranë Këshillit të Lartë të […]

PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Posted on

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 20.01.2020 me vendimin nr. 04, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2018 – 2019. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative.