NJOFTIM PËR SHPREHJE INTERESI PËR KOMANDIMIN E 1(NJË) MAGJISTRATI PRANË ILD

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me nenin 53/2, 54 të Ligjit nr.96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenin 176/3 të ligjit nr. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” dhe në bazë të kërkesës së Inspektorit të Lartë të Drejtësisë paraqitur pranë Këshillit të Lartë të […]