THIRRJE PËR PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

Posted Posted in PËR ORGANET E QEVERISJES SË SISTEMIT TË DREJTËSISË

NJ O F T I M Datë 7 janar 2019 Në bazë të nenit 179/8 të Kushtetutës, të nenit 7 të ligjit “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” (këtej e tutje Ligji për SPAK) dhe të nenit 48/2 dhe 3 të Ligjit “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe […]