Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira  në kategorinë e nëpunësve të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtuese”, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Këshillit të Lartë të […]

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues.

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira  në kategorinë e nëpunësve të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtuese”, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Këshillit të Lartë të […]

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

1 (një) – Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes Komisioneve, në Departamentin eShërbimeve Ligjore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b 1 (një) – Këshilltarë – Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, Departamenti iShërbimeve Ligjore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria-II-b

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Drejtor Ekonomik dhe Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë kategoria e pagës II-b Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e nëpunësve të nivelit të […]