Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Drejtor Ekonomik dhe Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë kategoria e pagës II-b Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e nëpunësve të nivelit të […]