NJOFTIM PËR REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË, NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të Kreut IV dhe Kreut V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve për përmbushjen e kritereve specifike të shpallura në shpalljen për konkurrim për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues (TND), njofton […]

Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall hapjen e procedurës së rekrutimit për pozicionin Sekretar i Përgjithshëm në KLP

Posted Posted in NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Urdhërit nr.100 datë 28.05.2019 të Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për “Hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në katëgorinë e […]