VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

2 (dy) Specialistë të Dokumentimit të Seancave, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë: Angjelin Deda Arlinda Muja Esmir Rringaj Euljan Eskiu Fabjon Murrizi Fotina Nika Minushe Islamaj Klaudia […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë: Gjyljana Memisharaj (Muça) Saniela Totozani Suela Haxhiaj Testimi me shkrimi do të zhvillohet në […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

2 (dy) Specialistë të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Buerimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë- Kategoria: III-b Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë: Adela Preçi Altin Shano Angjelin Deda Arlinda Muja Asimina Baxheli Doris Qirjako Erald Hila Eridiola […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

1(një) Specialist i Administratë Protokollit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë: Angjelin Deda Esmerina Turku Esmir Rringaj Euljan Eskiu Denisa Balilaj Fotina Nika Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.9.2019., ora […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR NGRITJEN NË DETYRE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Posted on

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

Specialist në Sektorin e Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-b Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, […]

VENDE VAKANTE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Posted on

Specialist të Dokumentimit të Seancave, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak […]