Vendime datë 19.05.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.98, datë 19.05.2022 “PËR MIRATIMIN E QËNDRIMIT NË DETYRË TË MAGJISTRATIT  PELIVAN MALAJ” VENDIM Nr.99, datë 19.05.2022 “PËR PLOTËSIMIN E NJË VAKANCE TË PËRKOHSHME NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË GJIROKASTËR, NËPËRMJET PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM”   VENDIM Nr.100, datë 19.05.2022 “PËR PRANIMIN E ANKIMIT” VENDIM Nr.101, datë 19.05.2022 “PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR […]

Vendime datë 09.05.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim Nr. 86, dt. 09.05.2022 “PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM” Vendim Nr. 87, dt. 09.05.2022 “PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM” Vendim Nr. 88, dt. 09.05.2022 “PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM” Vendim Nr. 89, dt. 09.05.2022 “PËR KORRIGJIMIN  E GABIMEVE MATERIALE NË DISPOZITIVIN E VENDIMIT NR. 77, DATE 22.04.2022, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” Vendim Nr. 90, dt. […]

Vendime datë 28.04.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.83, datë 28.04.2022 PËR PËRFUNDIMIN E KOHËZGJATJES SË KOMANDIMIT VENDIM Nr.84, datë 28.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.85, datë 28.04.2022 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË

Vendime datë 22.04.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.71, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.72, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.73, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.74, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.75, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.76, datë 22.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.77, datë 22.04.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIM Nr.78, datë 22.04.2022 PËR […]

Vendime datë 13.04.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.63, datë 13.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.64, datë 13.04.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.65, datë 13.04.2022 PËR KOMANDIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT TË ETIKËS, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË. VENDIM Nr.66, datë 13.04.2022 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT PA PËLQIM NË POZICIONIN E PROKURORIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË […]

Vendime datë 31.03.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.56, datë 31.03.2022 PËR ZGJEDHJEN E ZËVENDËSKRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË VENDIM Nr.57, datë 31.03.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR 207, DATË 18.06.2021, “PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHË ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” I NDRYSHUAR VENDIM Nr.58, datë 31.03.2022 PËR MIRATIMIN E KOMENTEVE […]

Vendime datë 28.03.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.52, datë 28.03.2022 PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË VENDIM Nr.53, datë 28.03.2022 “PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË” VENDIM Nr.54, datë 28.03.2022 PËR PLOTËSIMIN E POZICIONIT TË KËSHILLTARIT TË ETIKËS, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT VENDIM Nr.55, datë 28.03.2022 PËR […]

Vendime datë 18.03.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.49, datë 18.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.50, datë 18.03.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIM Nr.51, datë 18.03.2022 PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN MANJOLA KAJANA

Vendime datë 10.03.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 34 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 35 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 36 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 37 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 38 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 39 datë 10.03.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim […]

Vendime datë 24.02.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.27, datë 24.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.28, datë 24.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.29, datë 24.02.2022 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN FAHRIJE VATA, KANDIDATE PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KUKËS VENDIM Nr.30, datë 24.02.2022 “PËR […]

Vendime datë 15.02.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.23, datë 15.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.24, datë 15.02.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.25, datë 15.02.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ALFRED SALI VENDIM Nr.26, datë 15.02.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MARSIDA FRASHËRI

Vendime datë 31.01.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.18, datë 31.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.19, datë 31.01.2022 PËR PËRCAKTIMIN E NUMRIT TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRAT TË PROFILIT PROKUROR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 VENDIM Nr.20, datë 31.01.2022 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATES BELINA ZENELI (KRYEMADHI), ME DETYRË PROKURORE NË PROKURORINË […]

Vendime datë 24.01.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIMNr.08, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.09, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.10, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.11, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.12, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.13, datë 24.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.14, datë 24.01.2022 FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË […]

Vendime datë 14.01.2022

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIMNr.01, datë 14.01.2022 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIMNr.02, datë 14.01.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES VITJUNA MATA VENDIMNr.03, datë 14.01.2022 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIMNr.04, datë 14.01.2022 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 228, DATË 13.07.2021, TË KËSHILLIT “PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS […]

Vendime datë 20.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 412, Datë 20.12.2021 PËR CAKTIMIN E ANËTARIT  TË  KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE VENDIM Nr. 413, Datë 20.12.2021 PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË VENDIM Nr. 414, Datë 20.12.2021 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN E […]

Vendime datë 17.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr. 389, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr.390, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. 391, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. 392, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. 393, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr.. 394, dt. 17.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr. […]

Vendime datë 13.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 385, datë 13.12.2021 PËR MIRATIMIN E SHKALLËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME VENDIM Nr. 386, datë 13.12.2021 PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR VENDIM Nr. 387, datë 13.12.2021 PËR EMËRIMIN SI PROKUROR […]

Vendime datë 10.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 382, datë 10.12.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERIND REOVICA VENDIM Nr. 383, datë 10.12.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELINA KOMBI VENDIM Nr. 384, datë 10.12.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT EDMOND SHYTKO

Vendime datë 02.12.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.374, Datë 02.12.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIM Nr.375, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ARBEN NIKA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KURBIN VENDIM Nr.376, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM VENDIM Nr.377, Datë 02.12.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM […]

Vendime datë 16.11.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim Nr, 357, datë.16.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim Nr, 358, datë.16.11.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT Vendim Nr, 359, datë.16.11.2021 PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS, SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE Vendim Nr, 360, datë.16.11.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM […]

Vendime datë 03.11.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 353, datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E Z. PETRIT ÇANO, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË. VENDIM Nr. 354, datë 03.11.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ERJON SHEHAJ, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LEZHË, NËPËRMJET […]

Vendime datë 25.10.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIMNr. 323, datë 25.10.2021 PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONET E DREJTUESVE NË PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJE, POGRADEC, SARANDË DHE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS. VENDIMNr. 324, datë 25.10.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT VENDIMNr. 325, datë 25.10.2021 PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT […]

Vendime datë 20.10.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 320 PËR CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË PROKURORES Vendim nr 321 PËR CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE NË LIDHJE ME PROCEDIMIN DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT Vendim nr 322 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM

Vendime datë 04.10.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 309–04.10.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES AJOLA PRENÇI VENDIM Nr. 310-04.10.2021 PËR CAKTIMIN E Z. GJON FUSHA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR vendim-311-dt.-04.10.2021 PËR CAKTIMIN E Z. ALBERT MURÇAJ, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, […]

Vendime datë 23.09.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr. 275, datë 23.09.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARBEN SMAÇI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SHKODËR VENDIM Nr. 276, datë 23.09.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ARBEN […]

Vendime datë 23.07.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

VENDIM Nr.242, Datë 23.07.2021 “PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDAËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR” VENDIM Nr.243, Datë 23.07.2021 PËR EMËRIMIN SI PROKURORË NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR VENDIM Nr.244, Datë 23.07.2021 PËR EMËRIMIN SI PROKURORË NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR […]

Vendime datë 13.07.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 228 date 13.07.2021 PËR PRAKTIKEN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS vendim nr 229 date 13.07.2021 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT ABAZ MUÇA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË MAT vendim nr 230 date 13.07.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E […]

Vendime datë 05.07.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 224 datë 05.07.2021 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË PROKURORIT EDMOND KARIQI vendim nr 225 datë 05.07.2021 PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË PROKURORIT MAKSIM SOTA vendim nr 226 datë 05.07.2021 PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM vendim nr 227 datë 05.07.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM

Vendime datë 29.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 211 date 29.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES DENISA ASKO Vendim nr 212 date 29.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARTAN LULAJ Vendim nr 213 date 29.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN NIKA Vendim nr […]

Vendime datë 18.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 196 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 197 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 198 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 199 date 18.06.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 200 date 18.06.2021 PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM vendim nr 201 date 18.06.2021 PËR NJË NDRYSHIM […]

Vendime datë 09.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 184 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM vendim nr 185 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM vendim nr 186 date 09.06.2021 PËR SHPALLJEN E VENDIT […]

Vendime datë 03.06.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 174 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SABRI KASTRATI vendim nr 175 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT JULIAN KRISTO vendim nr 176 date 03.06.2021 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ILIR TURJA vendim […]

Vendime datë 25.05.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 164 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN SALI HASA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË Vendim nr 165 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË […]

Vendime datë 18.05.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 153 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 154 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 155 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË Vendim nr 156 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS […]

Vendime datë 27.04.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim-nr-112 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-113 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-114 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-115 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-116 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-117 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-118 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-119 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim-nr-120 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 121 PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE […]

Vendime datë 14.04.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 104 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT vendim nr 105 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 106 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 107 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 108 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT GENTIAN STOJA vendim nr 109 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN […]

Vendime datë 31.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 81 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ PROKURORIT BUJAR MEMIA vendim nr 82 PËR MIRATIMIN E KOMENTEVE DHE KUNDËRSHTIMEVE NDAJ RAPORTIT TË VLERËSIMIT PARAPRAK TË KANDIDATËVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR, NË VITIN AKADEMIK 2021 -2022, PROFILI PROKUROR, TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS vendim nr 83 PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË […]

Vendime datë 26.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendim nr 67 PËR UDHËZIMET E PËRBASHKËTA MIDIS MINISTRIT TË BRENDSHËM, MINISTRIT TË DREJTËSISË DHE KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË. Vendim nr 68 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim nr 69 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM Vendim nr 70 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT Vendim nr 71 PËR CAKTIM E ZNJ. ELIZABETA IMERAJ, NËPËRMJET […]

Vendime datë 18.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim nr 59 vendim nr 60 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PROKURORËVE PJESËMARRËS NË AKTIVITETET TRAJNUESE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – KORRIK 2021 vendim nr 61 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 62 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 63 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM vendim nr 64 PËR DHËNIE LEJE PRINDËRORE vendim […]

Vendime datë 12.03.2021

Posted Posted in VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

vendim-nr-53-12.03.2021 PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKUROREN RITA GJATI, KANDIDATE PËR POZICIOMN E DREJTUESIT NË PROKURORITË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË DHE KUKËS vendim-nr-54-12.03.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR vendim-nr-55-12.03.2021 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT vendim-nr-56-12.03.2021 MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORES ELIZABETA IMERAJ, […]